Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Tyto Obchodní podmínky (dále jen „OP“) jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi společností Umělecká dílna STAMP s.r.o., IČO: 04598946, se sídlem Rýmařov – Janovice, Opavská 236/9, PSČ 793 42, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 64320 a Objednatelem. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele ke zhotovení díla – 3D modelu na základě objednávky Objednatele.

1.2. Není-li nějaká otázka upravena Smlouvou nebo OP, použijí se přiměřeně ustanovení Občanského zákoníku.

2. Vymezení klíčových pojmů

2.1. Není-li Smlouvou nebo těmito OP výslovně stanoveno jinak, mají pro vztahy mezi Objednatelem a Zhotovitelem založené Smlouvou následující pojmy níže uvedený význam:

a) Ceníkem se rozumí ceník Zhotovitele platný v době uzavření Smlouvy, který je přístupný z http://www.3dmirror.cz, v Provozovně Zhotovitele, resp. na přechodných Stanovištích, kde je možno Smlouvu uzavřít.

b) Dílem se rozumí činnost Zhotovitele, jejíž výsledkem 3D model zhotovený s využitím skenovacích služeb prostřednictvím mobilního skenovacího zařízení Zhotovitele a následného zpracování Předmětu skenování. Zvolená velikost, resp. rozměry Díla jsou stanoveny ve Smlouvě.

c) Internetovou stránkou se rozumí webová stránka Zhotovitele dostupná prostřednictvím domény www.3dmirror.cz

d) Naskenováním se rozumí převedení fyzického objektu do digitálního 3D modelu.

e) Odměnou se rozumí cena za Dílo stanovena dle Ceníku platného v době učinění objednávky.

f) Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský

g) Objednatelem se rozumí fyzická/právnická osoba, která má zájem na vyhotovení Díla.

h) Osobním údajem se rozumí osobní údaj nebo citlivý údaj dle § 4 odst. a) a b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tak jak jsou blíže vymezené v čl. 9.4.

i) Předmětem skenování se rozumí jakýkoli předmět způsobilý dle podmínek Zhotovitele k Naskenování, a to zejména osoba nebo objekt/věc.

j)

k) Smlouvou se rozumí smlouva o dílo uzavřená dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku.

l) Smluvní stranou se rozumí Zhotovitel nebo Objednatel.

m) Smluvními stranami se rozumí společně Zhotovitel a Objednatel.

n) Stanovištěm se rozumí přechodné Stanoviště Zhotovitele, které je umístěné mimo Provozovnu Zhotovitele, a kde je možné uzavřít Smlouvu za účasti zástupce Zhotovitele a Objednatele.

o) OP se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky.

p) Zhotovitelem se rozumí společnost Umělecká dílna STAMP s.r.o., IČO: 04598946, se sídlem Rýmařov – Janovice, Opavská 236/9, PSČ 793 42, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 64320.

3. Práva a povinnosti Smluvních stran

3.1. Vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran se řídí Smlouvou, která se skládá z formuláře Smlouvy (objednávkového listu) a těchto OP. Ustanovení Smlouvy mají ve smyslu § 1751 odst. 1 Občanského zákoníku v případě odchylného ujednání od jednotlivých ustanovení OP přednost.

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Odměnu.

3.3. K provedení Díla je nutná součinnost Objednatele, a to zejména tak, že v souvislosti s uzavřením Smlouvy zajistí Naskenování Předmětu skenování, a to buď v Provozovně, nebo na přechodném Stanovišti Zhotovitele. Neposkytne-li Objednatel dle tohoto odstavce Zhotoviteli svou součinnost, je Zhotovitel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

4. Uzavření smlouvy a platební podmínky

4.1. Smlouva musí být uzavřena písemně a je uzavřena okamžikem podpisu druhou Smluvní stranou. Změny a dodatky této Smlouvy vyžadují rovněž písemnou formu.

4.2. Zhotoviteli náleží za provedení Díla Odměna. S přihlédnutím k vynaloženým nákladům na zhotovení Díla je Zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení Odměny již v okamžiku uzavření Smlouvy a nejpozději do Naskenování Předmětu skenování.

4.3. Ceník Zhotovitele je přístupný na internetové stránce http://www.3dmirror.cz/cenik/ nebo v Provozovně Zhotovitele nebo na přechodných Stanovištích Zhotovitele.

4.4. Objednatel je povinen uhradit Odměnu v hotovosti při uzavření Smlouvy, nejpozději však do Naskenování Předmětu skenování.

4.5. Pokud je Objednatel v prodlení s plněním některé z jeho povinností dle této Smlouvy, zejména s úhradou Odměny, má Zhotovitel kromě zákonem upravených práv také právo odepřít své plnění až do úplného zaplacení Odměny včetně případných úroků z prodlení. Z případného nedodržení původně sjednaných termínů Zhotovitelem z důvodů dle věty první nevznikají Objednateli žádné nároky. Objednatel v tomto případě není z důvodu svého prodlení zejména oprávněn (i) odstoupit od Smlouvy ani (ii) požadovat případnou náhradu škody.

4.6. Zmaří-li Objednatel provedení Díla z důvodu, za nějž odpovídá, náleží Zhotoviteli Odměna za Dílo snížená o to, co Zhotovitel neprovedením Díla ušetřil.

5. Dodací lhůta

5.1. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo ve lhůtě tři až šest týdnu od doby uvedené v bodě 5.2.

5.2. Předpokladem pro počátek běhu sjednané dodací lhůty je uzavření Smlouvy a zároveň obdržení všech podkladů potřebných pro provedení Díla, tj. kompletně vyplněného formuláře Smlouvy podepsaného oběma Smluvními stranami, zajištění Naskenování Předmětu skenování a výběru/určení zvolené pozice Předmětu skenování (spolu s vyhotovením fotografie Předmětu skenování, která bude připojena k Smlouvě – objednávce pro účely individualizace objednávky).

6. Vlastnické právo a předání Díla

6.1. Vlastníkem Díla se v okamžiku jeho zhotovení stává Zhotovitel.

6.2. Řádně dokončené Dílo bude dle ve Smlouvě zvolené možnosti Objednateli předáno:

a) Osobním převzetím v Provozovně Objednatelem, resp. jím pověřenou osobou na základě předložené Smlouvy

b) Okamžikem předání Díla prvnímu dopravci v případě, že Objednatel dopravce určil sám

c) Okamžikem předání Díla poštovnímu dopravci, zásilkou adresovanou Objednateli.

V případě, že si Objednatel zvolí osobního vyzvednutí Díla, bude ho Zhotovitel po zhotovení Díla informovat prostřednictvím e-mailu/telefonu, který uvede Objednatel ve Smlouvě. Objednatel je povinen si předmět Díla převzít do 7 dnů od okamžiku oznámení dle předešlé věty. V případě, že si Objednatel zvolí způsob dodání Díla prostřednictvím poštovní přepravy, zavazuje se Objednatel předem uhradit poštovné a balné a náklady na pojištění dopravy dle platného ceníku.

6.3. Objednatel nabývá vlastnické právo k Dílu v okamžiku jeho předání, kdy na něho zároveň přechází nebezpečí škody na věci.

7. Vady díla

7.1. Objednatel Dílo při jeho převzetí prohlédne a přesvědčí se o jeho vlastnostech. V případě, že má Dílo zjevné vady, oznámí to bez zbytečného odkladu písemně Zhotoviteli.

7.2. Neprohlédl-li Objednatel Dílo v okamžiku přechodu nebezpečí škody nebo nezajistí-li provedení prohlídky, kdy mu bylo umožněno fakticky s Dílem nakládat, může uplatnit nároky z vad touto prohlídkou zjistitelných jen tehdy, jestliže prokáže, že tyto vady mělo Dílo již v okamžiku přechodu nebezpečí škody na Objednatele.

7.3. V případě vadného plnění Zhotovitelem, které je nepodstatným porušením Smlouvy má Objednatel nárok:

a) na odstranění vady; nebo

b) na přiměřenou slevu z Odměny.

Neuplatní-li Objednatel svůj nárok zároveň s oznámením vad Zhotoviteli, je Zhotovitel oprávněn zvolit mezi odstraněním vady opravou Díla v přiměřené dodatečné lhůtě nebo dodáním náhradního Díla. Za nepodstatné porušení Smlouvy se rozumí dodání předmětu Díla, které má opravitelné vady.

7.4. V případě vadného plnění Zhotovitelem, které je podstatným porušením Smlouvy má Objednatel nárok:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z Odměny, nebo

d) odstoupit od Smlouvy.

Při oznámení vady, resp. nejpozději však 7 dnů po oznámení vady, sdělí Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil. Nezvolí-li Objednatel své právo včas, má práva podle čl. 7.3. Za podstatné porušení Smlouvy se rozumí pouze dodání jiného Díla, než bylo sjednáno ve Smlouvě, a to takového, které výrazně neodpovídá sjednaným rozměrům a vlastnostem.

7.5. Objednatel není oprávněn uplatňovat odpovědnost za příp. poškození předmětu Díla, pokud k poškození předmětu Díla došlo jeho používáním v rozporu s čl. 8.1, resp. které si Objednatel způsobil sám.

8. Další ustanovení

8.1. Zhotovitel seznámil Objednatele se skutečností, že předmět Díla je vysoce specializovaný produkt, který s ohledem na své specifické vlastnosti vyžaduje zvláštní zacházení. Objednatel prohlašuje, že byl seznámen se skutečností, že předmět Díla by neměl být vystaven nadměrné a dlouhodobé vlhkosti nebo přímému slunci, a že je křehký a citlivý na nárazy.

8.2. Zhotovitel prohlašuje, že v případě, že Smlouva bude uzavřena v místě přechodného Stanoviště Zhotovitele, tj. mimo obchodní prostory Zhotovitele, seznámil Objednatele jakožto spotřebitele se všemi údaji uvedenými v §1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 Občanského zákoníku, když zároveň Smlouva nebo tyto OP všechny uvedené údaje výslovně obsahují.

8.3. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s možnými zdravotními riziky související s Nasnímáním Předmětu skenování – fyzické osoby, a to mobilním skenovacím zařízením značky ARTEC. Způsob Naskenování dle věty první může iniciovat epileptický záchvat.

8.4. Objednatel, jakožto spotřebitel si je vědom toho, že nemůže v souladu s § 1837 písm. d) Občanského zákoníku bez uvedení důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů od Smlouvy, která byla uzavřena v místě přechodného Stanoviště Zhotovitele, tj. mimo obchodní prostory Zhotovitele, a to z toho důvodu, že se jedná o dodávku Díla, které bylo upraveno podle přání Objednatele nebo pro jeho osobu.

9. Souhlas s nakládáním s osobními údaji

9.1. Tyto OP upravují vzájemná práva a povinnosti při zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen “Zákon”), které byly Objednatelem poskytnuté v souvislosti s uzavřením Smlouvy.

9.2.

9.3. Osobní údaje jsou Zhotovitelem shromažďovány a uchovávány za účelem a v rozsahu potřebném pro realizaci práv a povinností Zhotovitele a Objednatele na základě Smlouvy, tj. za účelem provedení skenovacích služeb Objednateli pro následné vyhotovení 3D modelu, za současného uchovávání fotografií a podoby Objednatele ve 3D formátu, k vyřízení objednávek Objednatele a veškerých dalších úkonů s tím souvisejících, správy pohledávek za Objednatelem, včetně případných kroků souvisejících s vymáháním či postoupením pohledávek za Objednatelem a pro účely zasílání informací, marketingových a obchodních sdělení Zhotovitelem.

9.4. Objednatel, který je fyzickou osobou, souhlasí s uchováváním a zpracováním těchto svých osobních a citlivých údajů: emailové adresy, jména a příjmení, ulice, města, PSČ, telefonního čísla, vzhledu osoby, tvaru obličeje, hlavy i celého těla, výšky, váhy, barvy vlasů a očí a dále specifických fyziognomických znaků (dále společně vše jen jako „Osobní údaje“). Objednatel tímto zároveň souhlasí se zpracováním svých dalších Osobních údajů, tj. i citlivých údajů, které poskytne Zhotoviteli v souvislosti s nasnímáním své postavy/podoby pro účely plnění Smlouvy, a je srozuměn a souhlasí s tím, že nasnímání postavy může vypovídat o jeho rasovém nebo etnickém původu. Objednatel rovněž vysloveně souhlasí s poskytnutím biometrického údaje, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci Objednatele.

9.5. Objednatel dále souhlasí s tím, aby:

a) Zhotovitel zpracovával a dále třetím osobám předával Osobní údaje za účelem uplatnění veškerých nároků Zhotovitele ze Smlouvy,

b) Zhotovitel zpracovával Osobní údaje za účelem zasílání reklamních, marketingových a obchodních sdělení Objednateli, a aby tato sdělení Objednateli zasílal,

c) Osobní údaje byly ve stejném rozsahu, za stejným účelem a na stejné období jako Zhotoviteli zpřístupněny jakýmkoliv osobám tvořícím se Zhotovitelem koncern.

d) Zhotovitel pověřil se zpracováním Osobních údajů třetí osobu, jakožto zpracovatele.

9.6. Objednatel souhlasí, že Osobní údaje Objednatele mohou být předávány třetím osobám, a to společnosti ______________, IČO: __________, se sídlem ___________ za účelem ______________________. Osobní údaje mohou zároveň být předávány do zahraničí.

9.7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.8. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom a bere na vědomí, že:

a) poskytování jeho Osobních údajů je dobrovolné,

b) má kdykoliv právo na přístup ke svým Osobním údajům, a právo na opravu svých Osobních údajů, a

c) svůj souhlas ke zpracování Osobních údajů může kdykoliv odvolat, a to písemným oznámením doručeným na adresu Zhotovitele.

9.9. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je zcela schopen zajistit technické a organizační zabezpečení ochrany Osobních údajů a přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, jakož i k jejich jinému zneužití. Zhotovitel se zavazuje zajistit konkrétně tato technická a organizační zabezpečení: vnitřní předpis zpracovatele pro práci s databázemi, nakládání s Osobními údaji pouze určenými pracovníky, zajištění místností a počítačů s databázemi proti vniknutí třetích osob, zajištění místnosti, ve které se skladují písemné souhlasy subjektu údajů, pravidelné denní a týdenní zálohování dat z databází a mlčenlivost osob zabývajících se zpracováním Osobních údajů.

9.10. V případě, že by se Objednatel domníval, že Zhotovitel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Zhotovitele o vysvětlení a/nebo požadovat, aby Zhotovitel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů. Je-li žádost Objednatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, Zhotovitel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Zhotovitel žádosti, má Objednatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Objednatele obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se svým podnětem přímo.

9.11. Požádá-li Objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Zhotovitel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Zhotovitel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Pokud je nebo se stane jakékoliv ustanovení Smlouvy či těchto OP neplatným, nezákonným či neúčinným, zůstává platnost zbývajících ustanovení nedotčena. V takovém případě bude neplatné a/nebo nezákonné a/nebo neúčinné ustanovení nahrazeno platným ustanovením, které je nejbližší smyslu a účelu neplatného či nezákonného či neúčinného ustanovení. Zamýšlené použití a/nebo účel předmětu Smlouvy nebo OP tím nebude žádným způsobem ohrožen.

10.2. Objednatel prohlašuje, že si podrobně pročetl a seznámil se s těmito OP, měl dostatek času a veškerá ustanovení jsou mu srozumitelná. Zhotovitel poskytl Objednateli osobně nebo prostřednictvím Internetových stránek Zhotovitele náležité vysvětlení a Objednatel prohlašuje, že je schopen posoudit, že tyto OP odpovídají jeho potřebám a nejsou pro něho nevýhodné.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 25.8.2016.